Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 76334
Đang trực tuyến: 42
   Tiêu điểm
Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân thăm lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19
Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi giúp dân ngăn chặn triều cường
THĂM, HỖ TRỢ CHỐT KIỂM SOÁT DỊCH VÀ CÁC KHU CÁCH LY TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ
LÃNH ĐẠO TỈNH THĂM VÀ TẶNG QUÀ LỰC LƯỢNG TUYẾN ĐẦU PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Dung Quất (BIDV Dung Quất) trao tặng máy tính bảng cho các em học sinh
Ngày đưa:  20/06/2014 07:12:26 AM
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Nhiệm kỳ 2014 - 2019): Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước trong thời kỳ hội nhập Quốc tế
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN). Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhất là trong thời kỳ đổi mới đất nước và hội nhập Quốc tế; vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam lại càng quan trọng hơn trong nhiệm vụ chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế Quốc tế hiện nay.
Có thể khẳng định, trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội,MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là tổ chức của khốiđại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là nguồnsức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chính sách mặt trận là một chính sách rất quan trọng, công tác mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng…”. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trước đây, cũng như MTTQ Việt Nam ngày nay vẫn là một trong những lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam. Tổng kết hơn 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đã khẳng định “Chính những ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân ta là nguồn gốc hình thành đường lối cách mạng, đường lối đổi mới của Đảng. Cũng chính phong trào cách mạng của nhân dân là yếu tố quan trọng nhất, biến đường lối đó thành hiện thực, tạo ra những thành tựu to lớn như hôm nay, có ý nghĩa rất quan trọng và hứa hẹn nhiều triển vọng”.
Thực tế đã chứng minh trong quá trình thực hiên sự nghiệp đổi mới đất nước, đã có những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã có những bước chuyển biến rất căn bản. Trong thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước đã có nhiều đổi mới trong việc đề ra các chủ trương, chính sách về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại..., giải quyết các mối quan hệ lợi ích trong xã hội, từng bước đáp ứng yêu cầu của nhân dân nhằm động viên toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về kinh tế, chính sách kinh tế nhiều thành phần, được toàn dân đồng tình hưởng ứng; các chính sách, pháp luật hiện hành về kinh tế từng bước đổi mới phù hợp với sự phát triển của các thành phần kinh tế đã và đang phát huy được tiềm năng trong dân, giảm bớt khó khăn trong sản xuất, tiêu dùng và cải thiện đời sống nhân dân, bước đầu có tác dụng tích cực đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong những năm gần đây có nhiều đổi mới, đã khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng trong các tầng lớp nhân dân.
Có thể khẳng định rằng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam ngày càng được củng cố, các tầng lớp nhân dân đều đồng tâm nhất trí ủng hộ đường lối đổi mới của Đảng, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa..., đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng. Khối liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức, nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố ngày càng vững chắc. Đảng và Nhà nước ta ngày càng quan tâm hơn đến việc thực hiện và mở rộng, nhất là dân chủ ở cơ sở và tôn trọng những ý kiến khác nhau, miễn là không trái với lợi ích chung của dân tộc.
Trong thời kỳ phát triển của đất nước và hội nhập Quốc tế, chúng ta cần phải thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc ở tầm cao mới và chiều sâu mới, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam tương ứng với nhiệm vụ lịch sử mới. Vì, MTTQ Việt Nam là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là tổ chức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nơi thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên tham gia cùng với chính quyền trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong việc thực hiện dân chủ và đổi mới xã hội, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, giám sát và bảo vệ chính quyền, tham gia quản lý xã hội, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Để làm tròn sứ mệnh vẻ vang đó; chúng ta cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, thể hiện tinh thần ý chí tự lực, tự cường, vươn lên trong xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và tiến bộ; không ngừng đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, góp phần cùng với Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.
Ngày nay tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang được thể chế hoá bằng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong điều kiện lịch sử mới cần phải xử lý đúng đắn những vấn đề đang đặt ra trong các mối quan hệ về lợi ích kinh tế cũng như chính trị, xã hội đối với các giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo... nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, MTTQ Việt Nam các cấp có nhiệm vụ tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng với Đảng và Nhà nước hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương phép nước, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Trong những năm qua, mặc dù đất nước còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, thiên tai hạn hán, lũ lụt liên tiếp xảy ra; nhưng MTTQ Việt Nam các cấp từ Trung ương đến địa phương đã không ngừng được củng cố và mở rộng, tập hợp được các giai tầng trong xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được củng cố và giữ vững, bằng nhiều hình thức đa dạng, tổ chức và phát động được nhiều phong trào hành động cách mạng trong nhân dân phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng vùng, từng miền, từng khu dân cư; phát huy tác dụng vai trò của những người tiêu biểu trong các dân tộc, các tôn giáo, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận trên từng địa bàn khu dân cư và từng hộ gia đình, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã mang lại kết quả thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân các dân tộc (nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số).
Những thành quả đạt được của MTTQ Việt Nam các cấp trong những năm qua, là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo đúng đắn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự hưởng ứng và đóng góp của đồng bào, chiến sỹ trong cả nước, sự phối hợp tích cực của các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp; đặc biệt là tính tích cực và quyết tâm chính trị cao của cán bộ làm công tác mặt trận các cấp.
Tự hào về lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, chúng ta tự hào và tin tưởng vào tương lai tươi lai sáng của dân tộc. Tiếp tục nâng cao vai trò hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của dân tộc; chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQ Việt Nam (Nhiệm kỳ 2014 - 2019); MTTQ Việt Nam các cấp trong cả nước cần tăng cường hơn nữa trong việc tập hợp, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội mà Nghị quyết của Đảng các cấp đã đề ra. MTTQ Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tích cực vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đưa đất nước ta sớm thoát khỏi nghèo nàn; vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, hơn lúc nào hết, MTTQ Việt Nam các cấp cần tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, thống nhất hành động để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống hằng ngày của các tầng lớp nhân dân như ăn, ở, đi lại, học hành, chửa bệnh... Qua đó khơi dậy tinh thần xây dựng cuộc sống mới ở cơ sở; Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cần thiết để đảm bảo kết quả của cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.
MTTQ Việt Nam các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tập trung giải quyết một số công việc bức xúc ở nông thôn hiện nay như: chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vay vốn xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên giáo dục nhân dân luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường đoàn kết đấu tranh chống lại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. Vận động nhân dân tích cực và chủ động tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và nền quốc phòng toàn dân, thực hiện đúng chính sách hậu phương quân đội.
Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên, các giai tầng trong xã hội về Đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác Mặt trận, tạo cho được sự chuyển biến đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhằm mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ đi đôi với nâng cao trình độ về mọi mặt của nhân dân. Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế, góp phần ổn định chính trị, xã hội, không ngừng củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành quản lý của Nhà nước, tham gia xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân trong sạch, vững mạnh.
Để thực hiện việc mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” MTTQ Việt Nam các cấp cần làm tốt mấy vấn đề sau đây:
Một là: MTTQ Việt Nam các cấp cần phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền tuyên truyền, phổ biến đến từng khu dân cư và từng hộ gia đình về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 5 năm qua (2009 - 2014) của đất nước đã đạt được nhằm phát huy nội lực, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, từng bước cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp.
Hai là: Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, MTTQ Việt Nam (Nhiệm kỳ 2014 - 2019); Chào mừng kỷ niệm 84 năm, ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014). MTTQ Việt Nam các cấp cần phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai thực hiện những nội dung cụ thể về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng - vật nuôi, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân, góp phần ổn định đời sống lâu dài và bền vững ở cộng đồng khu dân cư.
Ba là: Ra sức phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân trong sạch, vững mạnh. MTTQ Việt Nam các cấp cần phối hợp với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Để thực hiện tốt những nhiệm vụ nói trên, trong thời gian đến, MTTQ Việt Nam các cấp cần phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, tạo cho được sự chuyển biến đồng bộ trong cả hệ thống chính trị, nhằm mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ, đi đôi với nâng cao trình độ về mọi mặt của nhân dân. Góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị, tạo tiền đề vững tin tiến lên thực hiện CNH, HĐH, với tư thế mới, tinh thần mới, trách nhiệm mới trước Đảng và nhân dân để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, ngày càng văn minh, tiến bộ và giàu đẹp./.
                                                                     Nguyễn Đăng Bình
   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"