Tiện ích
  Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7543108
Đang trực tuyến: 89
   Tiêu điểm
Huyện Sơn Tịnh chuyển mình tạo nên diện mạo mới
NHÓM TỪ TÂM HUYỆN NGHĨA HÀNH VỚI CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI
Nồi cháo đầu tiên của năm 2020 được Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Tịnh cấp phát miễn phí cho bệnh nhân.
Từ ngày 1/2/2020, Quảng Ngãi có 11 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã
Vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội
Ngày đưa:  24/06/2019 09:08:17 PM
Nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận

 Nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận, cơ sở quan trọng để tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ của Mặt trận các cấp đã từng bước được chú trọng qua các kỳ Đại hội Mặt trận. Theo thống kê đến tháng 6/2018, số lượng cán bộ chuyên trách công tác trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên cả nước là 16.112 người (trong đó, cấp Trung ương là 185 người; cấp tỉnh 1.473 người; cấp huyện là 4.295 người; cấp xã 11.159 người. Tăng số lượng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia Thường vụ cấp ủy. Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp được quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động quần chúng. Tính từ năm 2013 đến năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức 8 hội nghị toàn quốc, tập huấn cho 9.843 cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp và tổ chức 6 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho 1.396 cán bộ Mặt trận cấp huyện. Ở các địa phương, Mặt trận đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, thành phố và các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, huyện, thị xã để mở các lớp bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận. Đồng thời với việc tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, thông qua đó để tăng cường bồi dưỡng khả năng nghiên cứu khoa học của cán bộ Mặt trận. Từ năm 2013 đến năm 2018, các tổ chức, cá nhân của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện 27 đề tài, đề án, dự án cấp bộ, 17 đề tài cấp cơ sở… các nội dung nghiên cứu gắn với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần hoàn thiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc và công tác Mặt trận. Trong đó một số đề tài, chuyên đề đã nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn có tính thời sự, tính chính trị - xã hội sâu sắc, như: Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vấn đề trưng cầu ý dân, những diễn biến tư tưởng không tích cực trong xã hội về các nhiệm vụ: Nghiên cứu tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; giám sát, phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tuyên truyền về biển đảo… Các sản phẩm nghiên cứu đã góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn trong tổ chức, hoạt động của Mặt trận và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận đã góp phần làm sáng tỏ những đề xuất, kiến nghị của Mặt trận với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai thực hiện Nghị quyết sắp xếp tổ chức bộ máy, chấm dứt hoạt động của 23 đơn vị cấp phòng, 18 công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương; đã tiến hành xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan Mặt trận Trung ương và hệ thống Mặt trận các cấp, thí điểm tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ; phấn đấu đến năm 2021, thực hiện tinh giản 10% biên chế nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng người cán bộ Mặt trận. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy định số 282-QĐ/TW ngày 1/4/2015 của Ban Bí thư “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện”, làm cơ sở để tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả đã giảm được 200 biên chế trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, việc giảm số lượng biên chế cơ quan chuyên trách Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhưng vẫn đảm bảo công tác Mặt trận hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Mặt trận các cấp đã thường xuyên củng cố, kiện toàn và mở rộng số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bằng việc tăng thêm số lượng thành viên cá nhân là người tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia trên các lĩnh vực, đảm bảo tính tiêu biểu, tính đại diện, tính thiết thực trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn tiếp tục được tăng cường, mở rộng lực lượng cán bộ không chuyên trách, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, phát huy hiệu quả vai trò tư vấn cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và hoạt động của Mặt trận. Công tác kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư được coi trọng, với nhiều giải pháp thiết thực. Số lượng Uỷ viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hiện nay là 431.333 người (cấp Trung ương là 382 người, cấp tỉnh 5.243 người, cấp huyện: 39.500 người, cấp xã 377.724 người). Thành viên của 7 Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay là 126 người; thành viên của 171 Hội đồng tư vấn cấp tỉnh hiện nay là 1.440 người; thành viên 695 Ban tư vấn cấp huyện là 5.467 người; thành viên của 4.379 Ban tư vấn cấp xã là 26.072 người. Hệ thống Mặt trận được tổ chức 4 cấp, gồm: Trung ương, tỉnh, huyện, xã, dưới cấp xã có 103.606 Ban Công tác Mặt trận, trung bình mỗi Ban có 5 thành viên, tổng số thành viên Ban Công tác Mặt trận ở các địa phương khoảng 518.030 người1.

 Công tác tổ chức, cán bộ của Mặt trận Tổ quốc các cấp được từng bước củng cố, kiện toàn, đã tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống Mặt trận có đủ năng lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng hệ thống chính trị tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện "dân vận khéo" tiêu chuẩn, chất lượng của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị nói chung và đội ngũ cán bộ Mặt trận nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt, nhưng trên thực tế hiện nay, ở một số địa phương, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận còn chậm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, làm việc theo kiểu hành chính hoá, ít gắn bó với thực tiễn ở cơ sở; nhiều nơi còn tồn tại biểu hiện “mệnh lệnh hành chính, xa dân, nói không đi với làm”. Một số cấp uỷ địa phương chưa coi trọng đúng mức công tác Mặt trận, nên trong bố trí cán bộ còn bất cập, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. Tình trạng này đã tạo ra một bộ phận cán bộ Mặt trận không tự nguyện, không tâm huyết với công việc, ngại đi cơ sở, nhất là vùng khó khăn, gian khổ, nên công việc, không đạt được yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

Đối với công tác Mặt trận, công tác dân vận, cán bộ là “linh hồn” của phong trào “cán bộ nào, phong trào ấy”. Nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp là yêu cầu cơ bản đầu tiên đảm bảo cho việc thành công của các phong trào thi đua yêu nước của quần chúng. Cán bộ Mặt trận phụ trách công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nên ngoài tiêu chuẩn quy định trong Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, còn phải đáp ứng về tiêu chuẩn, chất lượng cụ thể sau:

Một là, nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác Mặt trận, tin dân, quý trọng, yêu thương nhân dân, thể hiện đạo đức trong sáng của người cán bộ cách mạng, để từ đó xác định mục tiêu phấn đấu tất cả vì lợi ích của nhân dân; tự nguyện, nhiệt tình, trách nhiệm, phát huy hết khả năng của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hai là, chọn những cán bộ được rèn luyện, trưởng thành từ phong trào quần chúng, được nhân dân tín nhiệm, tin yêu. Cán bộ được rèn luyện, thử thách, trưởng thành từ phong trào ở cơ sở mới có sự hiểu biết quần chúng một cách đầy đủ, mới hiểu dân hơn, được tiếp xúc với nhiều đối tượng quần chúng sẽ tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, giúp ích cho công tác. Từ trong phong trào hành động cách mạng, quần chúng có sự so sánh, lựa chọn, suy tôn chính thủ lĩnh của mình. Trên thực tế, nhân dân chỉ yêu quý, tin tưởng những cán bộ đã đồng cam cộng khổ với họ, biết tuyên truyền, vận động, hướng dẫn quần chúng, gương mẫu trong lối sống và công tác. Uy tín của những cán bộ vì dân "ba cùng” với nhân dân sẽ in đậm sâu sắc trong tâm thức của quần chúng nhân dân. Cán bộ chưa trải qua hoạt động thực tiễn sẽ thiếu hiểu biết về quần chúng, ít kinh nghiệm công tác, hiệu quả công tác vận động quần chúng sẽ kém, nếu cán bộ chủ chốt thì bộ máy hoạt động nhiều khi bị hành chính hoá, cán bộ ít xuống cơ sở, mối quan hệ công tác bị ngăn cách, hiệu quả công tác Mặt trận không đạt kết quả như mong muốn.

Ba là, cán bộ Mặt trận phải thường xuyên được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Trong nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, cán bộ Mặt trận phải am hiểu về khoa học công nghệ, có kiến thức chung về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn. Công tác Mặt trận không chỉ có tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, mà còn phải khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân, hướng vào mục tiêu chung xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Do vậy, cán bộ Mặt trận phải có kiến thức chuyên môn, am hiểu khoa học, kỹ thuật để hướng dẫn nhân dân trong sản xuất và tổ chức đời sống, giải đáp được nhiều vấn đề từ thực tiễn mà nhân dân nêu ra. Hiện nay, trình độ dân trí, giác ngộ chính trị của nhân dân ngày càng được nâng cao, song thực tiễn đang đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi người cán bộ Mặt trận không chỉ có uy tín, kinh nghiệm công tác, mà phải có kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Công tác Mặt trận là công tác đối với con người, đối tượng của công tác Mặt trận là đông đảo quần chúng nhân dân, nên cán bộ Mặt trận phải nắm vững quy luật nhận thức, tư tưởng của các nhóm xã hội và từng đối tượng quần chúng để có những biện pháp tác động phù hợp. Trên cơ sở hiểu biết tâm lý đối tượng, phát huy tính tích cực ở mỗi con người, ở mỗi nhóm xã hội, nhằm tuyên truyền, vận động cho phù hợp, phát huy mặt mạnh, hạn chế các tiêu cực, hướng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chung.

Bốn là, cán bộ Mặt trận phải thường xuyên rèn luyện phong cách, đổi mới lề lối làm việc để gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Hiểu tâm lý quần chúng là “chìa khoá” để cán bộ Mặt trận đi vào lòng dân là nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận. Cán bộ Mặt trận cần thực hiện 3 tác phong "gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân" và 4 phương pháp "nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm cho dân tin”. Ngoài các vấn đề nêu trên, cán bộ Mặt trận còn phải có sự hiểu biết sâu sắc phong tục, tập quán, truyền thống của nhân dân nơi địa bàn công tác, đây là một yêu cầu rất cần thiết đối với đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị nói chung và đội ngũ cán bộ Mặt trận nói riêng.

Hà Thị Khiết

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương

(Nguồn: www.tapchimattran.vn)

   Các tin,bài khác  
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"