Ngày đưa:  09/05/2012 07:41:16 AM
Phần thứ hai: Mặt trận Việt Minh - Liên việt Quảng Ngãi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

.

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác  
   Lời giới thiệu (9/5/2012)