Ngày đưa:  09/05/2012 07:44:30 AM
Phần thứ nhất: Mặt trận Dân tộc thống nhất Quảng Ngãi trong các cao trào vận động giải phóng dân tộc giành chính quyền về tay nhân dân (1930 - 1945)

.

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác  
   Lời giới thiệu (9/5/2012)