Lời tựa Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đưa:  30/09/2011 09:47:47 AM In bài
Trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Ngãi 
 
           Nhân kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2011), Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khai trương Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. Đây là diễn đàn chính thức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh.

           Trang thông tin điện tử sẽ đăng tải những vấn đề về lý luận, thực tiễn tổ chức và hoạt động; về đề xuất kiến nghị, trao đổi kinh nghiệm; cập nhật chủ trương, chính sách về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những vấn đề liên quan khác. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam trong đời sống chính trị - xã hội, tăng cường Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tiếp tục thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

            Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi rất mong nhận được sự quan tâm sâu sắc của quý độc giả, nhất là sự đóng góp tin, bài, hình ảnh, đề xuất, kiến nghị để Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phong phú, đa dạng và hữu ích.
                  Trân trọng!
                                                                                           BAN BIÊN TẬP

Bản quyền ©2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Quảng Ngãi