STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 445 8/MTTW-BTT 24/11/2017 Chương trình phẫu thuật, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có công với cách mạng tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
2 10/TTr-MTTW-BTT 8/7/2016 Thông tri hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
3 04 /ĐA-MTTW-BTT 28/12/2015 Đề án tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
4 01/BC-MT-BTT 20/8/2012 Báo cáo sơ kết 01 năm hoạt động của Trang thông tin điện tử Mặt trận TQVN tỉnh từ tháng 9/2011 - 8/2012
5 20/3/2012 Kế hoạch số 06-KH/ĐĐMT ngày 20/3/2012 của Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh về thực hiện Đề án tuyển chọn, bổ sung, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ cấp tỉnh, cấp huyện
6 18/10/2011 Thông tri số 17/TTr-MTTW-BTT ngày 10/10/2011 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQVN hướng dẫn tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới
7 23/9/2011 Thông tri số 03/TTr-MTTW-BTT ngày 26/5/2010 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQVN hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
8 23/9/2011 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
9 23/9/2011 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
10 1/4/2011 Hướng dẫn số 26 /MTTW-BTT ngày 01 tháng 4 năm 2011của Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam về Công tác tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011
11 20/3/2011 Hướng dẫn số 24/HD-MTTW-BTT ngày 20 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác Phong trào năm 2011