Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
11-08-2022 09:41:09 AM

Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành

UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố
04-08-2022 12:25:54 PM

Danh sách UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Ngãi

Lời giới thiệu
09-05-2012 09:21:39 AM

    Trang:1/2      Đến trang: