Quảng Ngãi: Triển khai Quy định quy trình giám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi

RSS In Gởi cho bạn bè
09/12/2022 02:27:12 PM         

 Sáng 9/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 – 2025 với sự tham gia của gần 100 đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thuộc huyện Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ.

Tại Hội nghị các đại biểu được phổ biến Chỉ thị số 18, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Quyết định số 1719 ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2030; Thông tư số 01 ngày 26/5/2022, Thông tư số 02 ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc quy định và hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025. Các quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch và phân bổ vốn sự nghiệp để thực hiện…

Hội nghị đã thảo luận, làm rõ vai trò, trách nhiệm cũng như các giải pháp để phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, văn bản triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn. Nắm chắc việc triển khai chương trình để chủ động xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức giám sát ngay từ khi bắt đầu triển khai. Lựa chọn nội dung giám sát phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tiến độ đầu tư. Kịp thời đôn đốc công tác xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hàng năm; phát huy những mặt tích cực, phát hiện những mặt còn yếu kém, hạn chế, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Từ đó, đề ra những giải pháp tháo gỡ, đảm bảo chương trình thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đạt chất lượng. Phát huy vai trò của người dân và cộng đồng trong giám sát thực hiện chương trình./.

NHẬT SƠN

Sáng 9/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 – 2025 với sự tham gia của gần 100 đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thuộc huyện Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ.