STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 28/10/2011 Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu "Gia đình văn hóa"; ''Thôn văn hóa", "L
2 24/10/2011 Công văn số 610-CV/TU ngày 13/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi V/v tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3 20/10/2011 Quy chế số 01/QC-MT ngày 17/7/2009 của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2009 - 2014)
4 19/10/2011 Chương trình phối hợp số 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL ngày 29/9/2011 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chương trình phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao ch
5 19/10/2011 Hướng dẫn số 37/HD-MTTW-BTT ngày 30/9/2011 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQVN về tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống n
6 18/10/2011 Thông tri số 17/TTr-MTTW-BTT ngày 10/10/2011 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQVN hướng dẫn tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn
7 18/10/2011 Thông tri số 17/TTr-MTTW-BTT ngày 10/10/2011 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQVN hướng dẫn tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới
8 12/10/2011 Quy chế số 03/QC-MT-BTT ngày 10/5/2011 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Thường trực và các Ban chuyên môn thuộc Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi khóa XII (
9 12/10/2011 Chương trình số 01/CTTK-MT ngày 17/7/2009 của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi khóa XII - nhiệm kỳ 2009 - 2014
10 10/10/2011 Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT ngày 16/9/2009 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQVN hướng dẫn triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
11 10/10/2011 Hướng dẫn số 22/HD-MTTW-BTT ngày 07/3/2011 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQVN hướng dẫn công tác Dân tộc – Tôn giáo đối với Ủy ban Mặt trận TQVN các tỉnh, thành phố năm 2011
12 5/10/2011 Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban TW MTTQVN đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong
13 5/10/2011 Đề án số 02/ĐA-MTTW-BTT ngày 06/9/2010 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQVN tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” góp phần bảo đảm An sinh xã hội, phát triển bền vững trong
14 5/10/2011 Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 06/9/2010 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQVN về việc tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạ
15 1/10/2011 Hướng dẫn số 22/HD-MT ngày 26/4/2011 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh hướng dẫn công tác Dân tộc, Tôn giáo đối với Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố năm 2011
16 1/10/2011 Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện...
17 1/10/2011 Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp
18 1/10/2011 Hướng dẫn số 35/HD-MTTW-BTT ngày 15/9/2011 của Ban Thường trực Ủy ban TW Mặt trận TQVN hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạ
19 1/10/2011 Hướng dẫn số 26/MTTW-BTT ngày 1/4/2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc T
20 30/9/2011 Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10